За нас

Мисия на училището

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Визия на училището

Утвърждаване на ОУ „Хр. Смирненски” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Нашите цели

Идеята ни е да осигурим благоприятни условия на децата да изживеят пълноценно своето детство и да се подготвят за предизвикателствата на XX век.
Основно училище „Христо Смирненски“ си поставя и работи за постигане на следните цели:
Да създава позитивна среда за „учене през целия си живот“ върху основата на взаимно уважение, толерантност и демократични принципи;

Да формира нагласи за промяна, творческо въображение, правене на избор и критическо мислене;

Да изгражда умение за самостоятелно откриване и решаване на проблеми;

Да стимулира способности за общуване и сътрудничество в малки и големи групи;

Да осигурява приемственост и дейности, свързани с темпа на детското развитие;

Да осигурява условие на децата да придобият научни, практически, нравствени умения и отговорности, за да се включат успешно в демократичното общество.

За нас

Мисия на училището

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Визия на училището

Утвърждаване на ОУ „Хр. Смирненски” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Нашите цели

Идеята ни е да осигурим благоприятни условия на децата да изживеят пълноценно своето детство и да се подготвят за предизвикателствата на XX век.
Основно училище „Христо Смирненски“ си поставя и работи за постигане на следните цели:
Да създава позитивна среда за „учене през целия си живот“ върху основата на взаимно уважение, толерантност и демократични принципи;

Да формира нагласи за промяна, творческо въображение, правене на избор и критическо мислене;

Да изгражда умение за самостоятелно откриване и решаване на проблеми;

Да стимулира способности за общуване и сътрудничество в малки и големи групи;

Да осигурява приемственост и дейности, свързани с темпа на детското развитие;

Да осигурява условие на децата да придобият научни, практически, нравствени умения и отговорности, за да се включат успешно в демократичното общество.

/* Mobile Menu style */