Обществен съвет

Членове:

1. Надя Иванова – председател

2. Петя Велчева – протоколчик

3. Иваничка Николова – родител

4. Никола Димитров – родител

5. Светлин Савов – Община Русе

 

Резервни членове:

1. Валентина Василева – родител

2. Анна Пенчева – родител

3. Ивелина Гайрева – Община Русе

Документи

Тук можете да видите и прочетете подробна информация за правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

/* Mobile Menu style */