Основно училище „Христо Смирненски“ си поставя и работи за постигане на следните цели:

·   Да създава позитивна среда за „учене през целия си живот“ върху основата на взаимно уважение, толерантност и демократични принципи;

·   Да формира нагласи за промяна, творческо въображение, правене на избор и критическо мислене;

·   Да изгражда умение за самостоятелно откриване и решаване на проблеми;

·   Да стимулира способности за общуване и сътрудничество в малки и големи групи;

·  Да осигурява приемственост и дейности, свързани с темпа на детското развитие;

·   Да осигурява условие на децата да придобият научни, практически, нравствени умения и отговорности, за да се включат успешно в демократичното общество.

Read more: https://hrismir-ruse.webnode.com/uchilishchjeto/

/* Mobile Menu style */