ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Христо Смирненски“

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на непълен работен ден за учебната 2020/2021 година

I. Основна цел на длъжността.
Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. Области на дейност.
Общи:

1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
1.2 Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
2. Специфични:
2.1 Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
2.2 Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
2.3 Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
2.4 Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
2.5 Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
2.6 Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
2.7 Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
2.8 Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
2.9 Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
2.10 Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
2.11 Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
2.12 Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
2.13 В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
2.14 Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
2.15 Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
2.16 Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
2.17 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

III. Изисквания към кандидатите:
1. Образование: основно/средно/висше образование
2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
4. Необходими лични качества:
• лоялност към институцията;
• дискретност;
• толерантност
• умения за работа в екип;
• умения за общуване;
• способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
• умения за мотивация;
• умения за управление на конфликти;
• способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
• умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква
6. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

IV. Начин на извършване на подбора:
Подборът ще бъде извършен на два етапа:
1. по документи
2. събеседване с избраните по документи кандиати

V. Необходими документи:
1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)
Продължителност на заетостта: 12 месеца
Документи се подават лично в дирекцията на училищетоили на електронен адрес: .hrismir@mail.orbitel.bg, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор“
Срок за подаване на документи: до 17.00 на 21.09.2019 г.

/* Mobile Menu style */