В ОУ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – РУСЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Настоящите мерки са изготвени в изпълнение на Насоки за работа на системата на училищното
образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, които са създадени с
участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на
здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители,
неправителствени организации в съответствие с актуалните здравни регулации, отчитат тенденциите
и решенията на образователните системи в различни страни, но се опират преди всичко на
натрупания у нас опит в периода март-юни 2020 година и отразяват националните ни специфики.

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

В ОУ „ Христо Смирненски“- Русе ще се приложи стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, респ. на карантина подлежат само учениците от тази паралелка. Всеки клас или група ще се обучава в отделна класна стая. Задължително е носене на предпазен шлем или маска и спазване на дистанция между учителите, които преподават на повече от една паралелка, от една страна, и между учител и учениците от паралелките, на които преподава, от друга.

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

  • Спазване на общите здравни мерки.
  • Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:
  • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, място за хранене (освен при хранене), лафка – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
  • в класните стаи и другите учебни помещения (кабинет ИКТ, физкултурен салони други кабинети) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи).;

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището осигурява за учителите – маски или шлемове и в случаите, когато учениците нямат маски или не са подходящи за ползване

  • Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Провежда се ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.


Изтегли цялата информация

/* Mobile Menu style */