ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

В ОУ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – РУСЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 Настоящите мерки са изготвени в изпълнение на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, които...
Свободна позиция

Свободна позиция

ОБЯВА Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни...
Работа по проект

Работа по проект

Работо по проекта „Обичам моето училище“. Започна усилена работо по усъществяване на проекта. Благодарение на щедър дарител, училището ще се певърне в едно приказно за учениците място. Работо по проекта „Обичам моето училище“. Започна усилена...
Нова визия

Нова визия

От тази есен училището ще стартира с обновени класни стаи, които ще създадат необходимимия уют за една творческа работа през учебната година. От тази есен училището ще стартира с обновени класни стаи, които ще създадат необходимимия уют за една творческа работа през...
Заглавие1

Заглавие1

Основно училище „Христо Смирненски“ си поставя и работи за постигане на следните цели: ·   Да създава позитивна среда за „учене през целия си живот“ върху основата на взаимно уважение, толерантност и демократични принципи; ·   Да формира...
Заглавие

Заглавие

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на...
/* Mobile Menu style */